CBD och kosmetiska produkter: Vi tar lager

CBD och kosmetika

Ställningen för CBD-produkter på EU-marknaden har inte alltid varit tydlig och förändringar i lagstiftningen har förvirrat konsumenterna. Lagstiftningen har dock nu klargjorts och användningen av CBD i kosmetika är laglig i Europeiska unionen.

CBD:s roll före förändringarna

Många cannabisentreprenörer i Europa har marknadsfört sina produkter som livsmedel. Europeiska unionens förordning om nya livsmedel har länge definierat CBD: s roll i Europa.

Ett nytt livsmedel är en produkt avsedd för mänsklig konsumtion för vilken det inte finns någon betydande dokumentation som visar att den användes i stor utsträckning i EU:s medlemsstater före 1997.

CBD-produkter omfattades inte av denna förordning förrän 2018, då det beslutades att förordningen skulle reformeras. Som ett resultat drog den uppdaterade förordningen om nya livsmedel slutsatsen att det inte fanns tillräcklig dokumentation om användningen av Cannabis Sativa L. som ett näringsämne. Blommor och blad från hampaplantan nämndes inte heller specifikt i den reviderade förordningen.

Europeiska föreningen för industriell hampa

EIHA, European Industrial Hemp Association, är en internationell organisation som strävar efter att främja intressena hos företagare inom industriell cannabis i Europa. EIHA föreslog för Europeiska unionen att CBD skulle läggas till i den europeiska kosmetikadatabasen CosIng. Förslaget omfattade avlägsnande av restriktioner för Cannabis Sativa L. och tillägg av tre nya INCI-namn (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) till listan. De föreslagna namnen som skulle läggas till var Cannabis Sativa Leaf Extract, Cannabis Sativa Leaf/Stem Extract och Cannabis Sativa Root Extract. EIHA lämnade in sitt förslag i slutet av 2019.

Kanavape-fallet

Den fråga som har haft en stor inverkan på CBD:s ställning är det fall som du förmodligen har hört talas om, Kanavape-affären. Två franska företagsledare åtalades för att ha importerat och marknadsfört CBD-olja för användning i elektroniska cigaretter. CBD-oljan framställdes av hampväxter som är lagliga i Tjeckien. Oljan extraherades från hela växtbiomassan, som också innehöll cannabisplantans blad och blommor.

Åtalet grundade sig på fransk lag, enligt vilken endast produkter tillverkade av hampafibrer och hampafrön var lagliga. De dömda personerna överklagade till en annan domstol, som hade till särskild uppgift att undersöka om det fanns en konflikt mellan nationell lagstiftning och EU-lagstiftning i fallet. EG-domstolen ombads att lämna ett förhandsavgörande i målet.

I dom C-663/18 anges att unionsrätten, och särskilt bestämmelserna om fri rörlighet för varor mellan EU:s medlemsstater (inklusive Norge och Schweiz), utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning.

Domstolen konstaterar att bestämmelserna om fri rörlighet för varor inom Europeiska unionen (artiklarna 34 och 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) är tillämpliga eftersom CBD i fråga inte kan betraktas som en "drog" eftersom CBD inte verkar ha psykotropa effekter eller orsaka andra negativa effekter på människors hälsa.

EG-domstolen fann därefter att bestämmelserna om fri rörlighet för varor stred mot den lokala lagstiftningen. Förbudet mot marknadsföring av CBD är en åtgärd som är förbjuden enligt artikel 34 i EUF-fördraget, som har en motsvarande effekt på kvantitativa importrestriktioner.

Det ankommer på den nationella domstolen att skydda folkhälsan och att bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppnå detta, men det ankommer på den nationella domstolen att bedöma de vetenskapliga uppgifter som finns tillgängliga för att säkerställa att den påstådda verkliga risken för folkhälsan inte enbart grundar sig på hypotetiska överväganden.

Beslutet att förbjuda saluföring av CBD, vilket avsevärt begränsar handeln med produkter som lagligen tillverkas och saluförs i andra medlemsstater, skulle endast vara möjligt om risken för folkhälsan föreföll vara tillräckligt underbyggd.

CBD legaliserat i kosmetika

EIHA-förslaget och domen i mål C-663/18 gick långt för att klargöra CBD:s roll i lagstiftningen när EU beslutade att legalisera dess användning i kosmetika i alla sina medlemsstater från och med februari 2021.

CBD finns i CosIng-databasen under namnet Cannabidiol - Härledd från cannabisextrakt, tinktur eller harts. CBD-produkter, såsom CBD-olja, kan lagligt marknadsföras med följande egenskaper: antioxidant, anti-rumpa, hudskydd och hudvård.

Du kan nu hitta flera typer av CBD-kosmetika: dag- och nattkrämer, massageoljor, serum, anti-agingkrämer, tvålar och deodoranter.

Rådgör med din läkare för bästa användning av din CBD.

 

Lämna ett svar